Skip to main content

Špeciálny pedagóg


Školský špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogického individuálneho alebo skupinového poradenstva a intervencie žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou, žiakom chorým alebo zdravotne oslabeným, žiakom s vývinovými poruchami učenia a s poruchami správania.

  • Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom školy.
  • Na škole pracuje ako školský špeciálny pedagóg Mgr. Ivona Baďová, ktorá sa v rámci konzultačných hodín venuje individuálne začleneným žiakom, žiakom s vývinovými poruchami učenia, ktorým boli odporúčané špeciálnopedagogické vedenia pracovníkmi Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Ružomberku.
  • Ďalej sa podieľa na vypracovaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov individuálne začlenených žiakov, v nadväznosti na ktoré plní ich čiastkové ciele.
  • Sprostredkováva informácie a kontakty s poradenským zariadením – s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Ružomberku (CPPPaP).
  • Ak u žiakov pretrvávajú problémy v čítaní, písaní alebo v osvojovaní si matematických operácií aj v druhom ročníku, je nutné psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenie odborníkmi v CPPPaP, ktorí určia potrebné závery a odporúčania pre ďalšiu prácu vo výchovno-vzdelávacom procese.
  • Rodičia sa vyšetrenia nemusia obávať, čím skôr sa porucha učenia potvrdí, tým skôr sa žiakovi poskytne špeciálnopedagogický servis a môže sa začať s reedukáciou.
  • Školský špeciálny pedagóg má vytvorené podmienky na prácu so žiakmi v miniučebni.
Keď navštívite našu webovú stránku, ak nám dáte súhlas, použijeme súbory cookie, ktoré nám umožnia zhromažďovať údaje pre súhrnné štatistiky a zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy. Ak si to neželáte, použijeme súbory cookie iba na zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy (nevyhnutné súbory cookie). Ak nevyberiete žiadnu z týchto dvoch možností, nebudú nasadené žiadne súbor cookie, ale banner sa znova zobrazí pri každom vstupe na našu stránku.