Skip to main content

Projekty


Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov


Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov v ZŠ s MŠ Lúčky 521

Názov projektu: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os: vzdelávanie

Kód projektu v ITMS: 2014+: 312011Y720

Trvanie projektu: 12/2020 – 11/2022

Predĺženie projektu: 08/2023

Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov “ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk

Prijímateľ Národného projektu: www.mpc-edu.sk

Európsky sociálny fond: esf.gov.sk

Keď navštívite našu webovú stránku, ak nám dáte súhlas, použijeme súbory cookie, ktoré nám umožnia zhromažďovať údaje pre súhrnné štatistiky a zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy. Ak si to neželáte, použijeme súbory cookie iba na zapamätanie si Vašej voľby pre budúce návštevy (nevyhnutné súbory cookie). Ak nevyberiete žiadnu z týchto dvoch možností, nebudú nasadené žiadne súbor cookie, ale banner sa znova zobrazí pri každom vstupe na našu stránku.